Chuyên mục
Wordpress

Tùy chỉnh wp_login_url

Chúng ta dùng hàm wp_login_url() thay vì một chuỗi đường cố định dẫn tới trang đăng nhập, điều này sẽ linh hoạt hơn. wp_login_url() trả về chuỗi “http://[your_domain]/wp-login.php”, tôi muốn sửa giá trị này bởi tôi thiết kế một trang đăng nhập riêng trên website của mình.

Chúng ta dùng hàm wp_login_url() thay vì một chuỗi đường cố định dẫn tới trang đăng nhập, điều này sẽ linh hoạt hơn. wp_login_url() trả về chuỗi “http://[your_domain]/wp-login.php”, tôi muốn sửa giá trị này bởi tôi thiết kế một trang đăng nhập riêng trên website của mình.

Tùy chỉnh wp_login_url
Tùy chỉnh wp_login_url

Tùy chỉnh wp_login_url() trong functions.php

Đoạn code sau đây sẽ trả về giá trị [https://YOUR_DOMAIN]/my-account/login/

add_filter( 'login_url', 'vnlink_login_url', 10, 3 );
function vnlink_login_url( $login_url, $redirect, $force_reauth ){
  if( is_admin() ) {
    return $login_url;
  }
  $login_url = site_url( '/my-account/login/');
  if ( ! empty( $redirect ) ) {
    $login_url = add_query_arg( 'redirect_to', urlencode( $redirect ), $login_url );
  }
  if ( $force_reauth ) {
    $login_url = add_query_arg( 'reauth', '1', $login_url );
  }
  return $login_url;
}

Giờ đây, khi bạn gọi hàm wp_login_url() sẽ là giá trị “yêu thích” của bạn!

Tại sao lại cần điều chỉnh đường dẫn đăng nhập?

 • Đến 1 trang đăng nhập riêng mang “phong cách của bạn”.
 • Dễ dàng sắp xếp các ô nhập theo thiết kế riêng của bạn ở trang đăng nhập.
 • Tạo các thông báo lỗi/thành công theo cách riêng của bạn

Các hàm Worpress được đề cập

Xem thêm:

Trả lời