Chuyên mục
Java - JQuery Wordpress

JQuery gọi hàm PHP trong WordPress

JQuery gọi hàm PHP, một cách để truyền dữ liệu động từ server đến client một cách nhanh chóng. Trong Wordpress, việc này khá đơn giản bởi nó hỗ trợ khá nhiều, hầu như có sẵn để chúng ta dùng.